Rektiva - bezpieczeństwo maszyn - logo
Skontaktuj si─Ö z nami:
+48 781 836 909
biuro@rektiva.pl
Weryfikacja usytuowania technicznych ??rodków bezpiecze??stwa.

Pomiary dobiegu maszyny.

Zgodnie z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE i wymaganiami minimalnymi dyrektywy 2009/104/WE, zastosowane urz─?dzenie ochronne powinny by─? usytuowane w „odpowiedniej” odleg??o??ci wzgl─?dem strefy zagro??enia. Wymóg ten dotyczy w szczególno??ci urz─?dze?? bezpiecze??stwa generuj─?cych sygna?? zatrzymania maszyny w przypadku naruszenia obszaru zagro??onego. Do grup takich urz─?dze?? nale??─?: kurtyny optyczne, skanery optyczne, obur─?czne sterowanie, czy os??ony blokuj─?ce bez ryglowania.

Zgodnie z norm─? PN-EN ISO 13855, zharmonizowan─? z Dyrektyw─? Maszynow─?, prawid??owe zdystansowanie wymienionych urz─?dze?? ochronnych zale??y od czasu zatrzymania niebezpiecznego, zagra??aj─?cego elementu. Firma Rektiva oferuje kompleksowe badanie prawid??owego zdystansowania technicznych ??rodków bezpiecze??stwa zgodnie z PN-EN ISO 13855. Oprócz dok??adnego pomiaru czasu zatrzymania elementów zagra??aj─?cych, oferujemy weryfikacji funkcjonaln─? i instalacyjn─? elementu bezpiecze??stwa. Dostarczony szczegó??owy raport z badania informuje o prawid??owej odleg??o??ci, realizowanej funkcji bezpiecze??stwa, braku obej??cia, czy prawid??owej funkcji resetu. Badania weryfikacyjne firmy Rektiva, to co?? wi─?cej ni?? pomiar zatrzymania.

Przyk??adowy raport z pomiaru:


Zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania si─? z zakresem us??ug i otrzymania oferty badania.

Przygotowali??my dla Pa??stwa atrakcyjne pakiety okresowych bada?? wielu grup maszyn. Wykonujemy pomiary pojedynczych maszyn dla producentów i pomiary ca??ego parku maszynowego u??ytkowników maszyn.

Zapraszamy do wspó??pracy!