Rektiva - bezpieczeństwo maszyn - logo
Skontaktuj si─Ö z nami:
+48 781 836 909
biuro@rektiva.pl
Witamy w firmie REKTIVA. Zapraszamy do wspó??pracy!

Firma REKTIVA zajmuje si─? kompleksow─? obs??ug─? w zakresie bezpiecze??stwa maszyn i procesów. Wiedza i wieloletnie do??wiadczenie z zarz─?dzania ryzykiem gwarantuje najwy??szy poziom wsparcia przy kszta??towaniu bezpiecze??stwa w zak??adach przemys??owych. D??ugotrwa??a wspó??prace z wieloma firmami s─? ??wiadectwem najwy??szej jako??ci us??ug. Zapraszamy Pa??stwa do skorzystania z us??ug naszej firmy i przekonania si─? o skuteczno??ci naszych dzia??a??.

Ocena ryzyka

Ocena ryzyka

Prowadzenie profesjonalnej oceny ryzyka stanowisk pracy, maszyn produkcyjnych i procesów technologicznych. Wsparcie u??ytkowników i producentów maszyn.

wi─?cej
Szkolenia

Szkolenia

Praktyczne szkolenia z zakresu bezpiecze??stwa maszyn i procedur podnosz─?cych poziom bezpiecze??stwa w zak??adach pracy.

wi─?cej
Dostosowanie maszyn

Dostosowanie maszyn

Dostosowanie maszyn do wymaga?? minimalnych lub zasadniczych, oraz wsparcie przy modernizacjach maszyn.

wi─?cej
Certyfikacja maszyn

Certyfikacja maszyn

Przeprowadzenie procedur zgodno??ci maszyn z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE. Pomoc w przygotowaniu dokumentacji technicznych maszyn.

wi─?cej
Pomiary dobiegu

Pomiary dobiegu

Ocena poprawnego zdystansowania technicznych ??rodków bezpiecze??stwa zgodnie z wytycznymi norm zharmonizowanych z wymaganiami zasadniczymi.

wi─?cej
Artyku??y

PORADY PRAKTYCZNE

Bezpieczna maszyna -
Praktyczne rozwi─?zania przy wdra??aniu wymaga?? bezpiecze??stwa. Dzielimy si─? z
Pa??stwem wiedz─? i do??wiadczeniem.
wi─?cejNOWO??CI:

Podsumowanie roku 2016Dzi─?ki Pa??stwu zaufaniu uda??o nam si─? oceni─? ponad 500 maszyn!. wi─?cej

Targi Warsaw Pack 2017Ju?? 7-9.03 odb─?d─? si─? targi techniki pakowania i opakowa??. Zapraszamy na stoisko 204, gdzie razem z firm─? Turck b─?dziemy prezentowa─? najnowsze techniki bezpiecze??stwa z sektora maszyn pakuj─?cych wi─?cej

Nowy raport z pomiaru dobiegu maszynNowa us??uga pomiaru dobiegu maszyn, to co?? wi─?cej ni?? sam pomiar czasu zatrzymania. wi─?cej