Rektiva - bezpieczeństwo maszyn - logo
Skontaktuj si─Ö z nami:
+48 781 836 909
biuro@rektiva.pl
Szkolenia z bezpiecze??stwa maszyn.

Naszym priorytetem jest Pa??stwa satysfakcja. Wszystkie szkolenia s─? dopasowywane pod Pa??stwa potrzeby. Przygotowujemy specjalne szkolenia dla u??ytkowników, producentów maszyn i integratorów. Program szkole?? jest dopasowany pod indywidualny charakter produkowanych/u??ywanych maszyn. Maj─?c na uwadze  zawi??o??ci wymaga?? prawnych odno??nie bezpiecze??stwa maszyn, wszystkie zagadnienia s─? prezentowane w sposób praktyczny, oparty na konkretnych przypadkach. Na szkoleniach omawiamy Pa??stwa problemy i najpotrzebniejsze dla Pa??stwa zagadnienia z zakresu bezpiecze??stwa maszyn. Elastyczny program szkole?? umo??liwia dostosowanie szkolenia pod okre??lony przez Pa??stwa wymiar czasu (szkolenie 1, 2 lub 3 dniowe).

Oferta szkole?? podstawowych:

1. "Wymagania bezpiecze??stwa przy budowie i u??ytkowaniu maszyn wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE i norm zharmonizowanych"


Szkolenie jest dostosowywane dla producentów jak i u??ytkowników maszyn. Praktyczny sposób prowadzenia szkolenia pozwala w ??atwy sposób pozna─? najwa??niejsze zagadnienia z dziedziny bezpiecze??stwa maszyn. Podczas szkolenia odpowiemy na najcz─???ciej zadawane pytania jak: proces post─?powania przed i po modernizacjach maszyn, procedury oceny zgodno??ci maszyn, tworzenie maszyn zespolonych, ocena ryzyka i dostosowania maszyn do wymogów minimalnych i zasadniczych,... Ka??de szkolenie jest dostosowywane pod indywidualne potrzeby klienta w zale??no??ci od produkowanych / u??ywanych maszyn.


2. "Ocena  i prawid??owy dobór technicznych ??rodków redukcji ryzyka"



Jak prawid??owo zbudowa─? maszyn─? zgodn─? z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 2006/42/WE? Jak dostosowa─? maszyny do wymaga?? minimalnych Dyrektywy 2009/104/WE? Jak przeprowadzi─? prawid??owo Ocen─? Ryzyka maszyn? Jakie dobra─? prawid??owe ??rodki redukcji ryzyka i jak je prawid??owo zaimplementowa─? na maszynie? Na te i wiele innych pyta?? odpowiemy podczas praktycznych szkole?? z prowadzenia Ocen Ryzyka. Na szkoleniu przedstawiamy wiele metod i praktycznych rozwi─?za?? pozwalaj─?cych opanowa─? ten trudny proces jaki jest Ocena Ryzyka maszyn. Omawiamy cechy najwa??niejszych technicznych ??rodków bezpiecze??stwa maszyn (os??ony sta??e, kurtyny optyczne, os??ony blokuj─?ce, urz─?dzenia rygluj─?ce, itp.).  Na szkoleniu prezentujemy prawid??owe zastosowanie dobranych technicznych ??rodków ryzyka. Uczestnik szkolenia otrzymuje niezb─?dn─? wiedz─? do prawid??owego monta??u i ??─?czenia elektrycznego technicznych ??rodków bezpiecze??stwa z uk??adem sterowania maszyny zgodnie z wytycznym norm zharmonizowanych. Sztuk─? w bezpiecze??stwie maszyn jest dobór i prawid??owa instalacja ??rodków redukcji ryzyka, pozwalaj─?cych na ergonomiczn─? i przyjazn─? dla u??ytkownika obs??ug─? maszyny. My tej sztuki uczymy!


3. "Wymagania bezpiecze??stwa uk??adów sterowania wg PN-EN ISO 13849-1"



Najwi─?ksze zmiany towarzysz─?ce  wdro??eniu do prawa Polskiego Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE s─? zwi─?zane z uk??adem sterowania maszyny. Dzieje si─? tak na skutek nowej normy PN-EN ISO 13849-1, która w sposób rewolucyjny odnosi si─? do obwodów bezpiecze??stwa maszyny. Nowa norma jest znacznie trudniejsza do praktycznego zastosowania od zast─?pionej PN-EN 954-1 i do dnia dzisiejszego budzi wiele kontrowersji. Oferowane szkolenie pozwala w sposób praktyczny pozna─? norm─? PN-EN ISO 13849-1 i inne normy odnosz─?ce si─? do uk??adu sterowania maszyny. Podczas szkolenia odnosimy si─? do Pa??stwa wybranych obwodów bezpiecze??stwa maszyn i wspólnie z uczestnikami analizujemy funkcje bezpiecze??stwa. Do analizy funkcji bezpiecze??stwa stosujemy nowoczesne narz─?dzia jak SISTEMA. Przeprowadzenie szkolenie przygotowuje do samodzielnego projektowania obwodów bezpiecze??stwa i ich prawid??owej walidacji. Szkolenie jest dedykowane dla producentów maszyn, integratorów, automatyków, technologów i osób projektuj─?cych obwody sterowania maszyn.


4. Warsztaty z bezpiecze??stwa maszyn


 

Wszystkie wy??ej przedstawione szkolenia mog─? zosta─? rozwini─?te o warsztaty z praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Na dodatkowych warsztatach, uczestnicy samodzielnie przeprowadzaj─? Oceny Ryzyka, dobieraj─? odpowiednie ??rodki redukcji ryzyka maszyn, czy projektuj─? obwody bezpiecze??stwa pod okiem do??wiadczonej kadry wyk??adowców. Dodatkowy dzie?? warsztatowy pozwoli na jeszcze lepsze opanowanie nowej zdobytej wiedzy i przygotowuje uczestników do samodzielnego zarz─?dzania ryzykiem w zak??adach przemys??owych lub przy produkcji maszyn.



5. Procedura Lock-out/Tag-out



System Lock-Out/Tag-Out jest definiowany jako procedura zabezpieczenia maszyn przez odci─?cie energii w celu dokonania prac serwisowych i remontowych. Jednak sama procedura ma znacznie szerszy charakter i mo??e by─? wprowadzana na wielu etapach u??ytkowania maszyn i na wielu poziomach uk??adu sterowania. Skuteczno??─? wdro??enia procedury zale??y od zrozumienia zagadnienia i przekonania personelu o konieczno??ci jej stosowania. Proponowany program szkolenia jest przeznaczony dla kadry zarz─?dzaj─?cej jako pierwszy i podstawowy krok przy wdra??aniu procedury L.O.T.O. Omawiane zagadnienia pozwol─? zrozumie─? sposoby zapobiegania nieoczekiwanego uruchomienia maszyny i przekona─? o skuteczno??ci rozwi─?za?? proceduralnych. Nasza firma oferuje tak??e szkolenia na wszystkich szczeblach pracowniczych w celu efektywnego wdro??enia procedur bezpiecze??stwa. Zapraszamy tak??e do skorzystania z oferty szkolenia operatorów i s??u??b utrzymania ruchu w celu odpowiedzialnego i prawid??owego stosowania procedur L.O.T.O.
 


Wszystkie przedstawione szkolenia mog─? by─? przeprowadzone w wymiarze czasowym 1, 2 lub 3 dniowym, w zale??no??ci od zakresu wymaganego materia??u szkoleniowego i potrzeb u??ytkowników. Istnieje mo??liwo??─? ??─?czenia zagadnie?? z poszczególnych szkole??. Zapraszamy do kontaktu z biurem w celu otrzymania szczegó??owego planu szkole?? i atrakcyjnych ofert cenowych. Wszystkie szkolenia mog─? by─? modyfikowane pod indywidualne Pa??stwa potrzeby.

Jeste??my do Pa??stwa dyspozycji. Zapraszamy do wspó??pracy!