Rektiva - bezpieczeństwo maszyn - logo
Skontaktuj si─Ö z nami:
+48 781 836 909
biuro@rektiva.pl
Dostosowania maszyn do wymaga?? minimalnych i zasadnyczych.


Nasa firma oferuje kompleksow─? pomoc w dostosowaniu maszyn do wymogów minimalnych (zgodnie z Rozporz─?dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych wymaga??...-Dz. U. Nr 191. poz. 1595) i zasadniczych (zgodnie z Rozporz─?dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008r w sprawie zasadniczych wymaga?? dla maszyn - Dz. U. Nr. 199 poz. 1228). Oferta jest dedykowana dla wszystkich firm, które posiadaj─?c odpowiednie zaplecze technologiczne, chc─? dostosowa─? maszyny do wymogów prawnych niewielkim kosztem. Nasi specjali??ci przeprowadz─? ocen─? aktualnego stanu maszyny i zaproponuj─? projekt ewentualnych koniecznych dostosowa??. W kolejnych fazach dostosowania oferujemy darmowe konsultacje i wsparcie we wszystkich etapach projektowych i wykonawczych. Po wykonanie projektu wykonamy walidacj─? powsta??ych systemów bezpiecze??stwa. Po realizacji dostosowa?? zgodnych ze wcze??niejszymi wytycznymi wr─?czamy "o??wiadczenie zgodno??ci maszyny". Przedstawiona rozwi─?zanie jest najta??sz─? ofert─? dostosowania maszyn na rynku. Oferujemy tak??e pomoc producentom i integratorom maszyn. Na etapie projektu nowych maszyn lub linii technologicznych zapewniamy pe??ne wsparcie przy prawid??owym doborze i instalacji systemów bezpiecze??stwa.


Zapraszamy do kontaktu z biurem w celu wyceny dostosowania Pa??stwa maszyn produkcyjnych.