Rektiva - bezpieczeństwo maszyn - logo
Skontaktuj się z nami:
+48 781 836 909
biuro@rektiva.pl
Podsumowanie roku 2016
rok 2016
Dzi?ki Pa??stwa zaufaniu uda??o nam si? oceni? i poprawi? poziom bezpiecze??stwa ponad 500 maszyn produkcyjnych! W roku 2016 rozpocz?li??my wspó??prac? z wieloma producentami maszyn. Wspólnie z nimi wprowadzili??my bezpieczne i zgodne z wymogami prawnymi maszyny na rynek Polski i zagraniczny. Wiele zak??adów produkcyjnych skorzysta??o z naszego programu „safety first”, dzi?ki któremu dostosowali??my maszyny w ich zak??adach produkcyjnych do wymaga?? minimalnych lub zasadniczych. Miniony rok to tak??e wiele szkole??, w czasie których mogli??my si? z Pa??stwem podzieli? nasz? wiedz? praktyczn? z zakresu kszta??towania bezpiecze??stwa przy budowie i u??ytku maszyn. Dzi?kujemy za zaufanie i wspólny wysi??ek przy podnoszeniu poziomu bezpiecze??stwa w Pa??stwa zak??adach produkcyjnych.